1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kelly’s Atelier zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Kelly’s Atelier worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Kelly’s Atelier ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Kelly’s Atelier. Kelly’s Atelier is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Kelly’s Atelier dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen en of aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Kelly’s Atelier zijn vrijblijvend en Kelly’s Atelier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen in onze winkel en webwinkel zijn vermeld in euro’s (€), inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Bij prijzen op maat wordt steeds de prijs excl. BTW en aanvullend incl. BTW aangegeven.
3.3 Bijproducten zijn slechts optioneel, er rust geen verplichting op.
3.4 Voor ontwerpen op maat wordt steeds op basis van offerte gewerkt.
3.5 Door goedkeuring van de offerte gaat u ook akkoord met het betalen van de kost voor het ontwerpen van het logo; ongeacht of hier nadien een order uit voortvloeit of niet.
3.6 De exacte kostprijs van maatwerk is steeds afhankelijk van het aantal te borduren stuks en het aantal steken van het bekomen ontwerp.
3.7 Offertes hebben en geldigheidstermijn van 1 maand (vanaf verzenddatum)

4. Levering

4.1 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.2 De tekst op het product wordt exact gemaakt zoals u het aanlevert. Spelfouten worden door ons niet gecorrigeerd en zijn voor uw risico.
4.3 Bestellingen via de webwinkel na 18.00 uur worden de volgende werkdag behandeld.
4.4 Bestellingen gaan in verwerking op dezelfde werkdag dat de betaalbevestiging ontvangen is. Bij bestelling op sluitingsdagen, is dit de eerstvolgende werkdag volgend op de betaalbevestiging.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Kelly’s Atelier verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
5.2 Bij aanmaak van een ontwerp op maat dient een éénmalige designkost betaald te worden.  Van het uitgewerkte design kan nadien steeds zondermeerkost bijbeteld worden. Voor uitwerking van een nieuw design of bij wijzigingen van meer dan 10% van het bestaande design, betaalt u een nieuwe designkost. Ontwerpen op maat blijven steeds beschikbaar bij Kelly’s Atelier voor nabestelling zonder minimumafname.
5.3 Ontwerpen op maat worden door Kelly’s Atelier nooit ter beschikking gesteld voor derden.

6. Auteursrecht op drukdesigns, vrijwaring van aansprakelijkheid

6.1 Indien de klant een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product, geeft de klant ten opzichte van Kelly’s Atelier de verzekering dat op de opdruk geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken komen in dat geval volledig voor rekening van de klant.
6.2 De klant zal Kelly’s Atelier vrijwaren van eventuele vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden. De klant vergoedt Kelly’s Atelier alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.

7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Kelly’s Atelier daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Kelly’s Atelier in het geval van bij Kelly’s Atelier aangekochte materialen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten of een tegoedbon of geld retour.
Bij borduren op materiaal aangeleverd door de klant, is dit steeds op eigen risico voor de klant. Daarbij dient Kelly’s Atelier niets te vergoeden.
7.3 Voor zover de aansprakelijkheid van Kelly’s Atelier in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden mocht zijn uitgesloten of beperkt, geldt dat eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor schadevergoeding van de eigenaar, medewerkers, vertegenwoordigers en assistenten van Kelly’s Atelier.

8. Elektronische communicatie en bewijs

8.1 Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Kelly’s Atelier , is Kelly’s Atelier niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Kelly’s Atelier.
8.2 De administratie van Kelly’s Atelier geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Kelly’s Atelier in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Kelly’s Atelier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan  Kelly’s Atelier kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
9.3 Onder overmacht verstaand wij ook de verlate levering en vertraging bij ons verzendingskanaal. Wanneer een product te laat bij u aankomt, kunnen wij daar niets aan doen. Wij kunnen u enkel helpen met een klacht indienen bij de post.

10. Diversen

10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Kelly’s Atelier in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kelly’s Atelier vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.2 Kelly’s Atelier is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
10.3 Producten kunnen na verloop van tijd slijtage oplopen, u bent hiermee bekend en gaat hiermee akkoord.
10.4 Wat betreft betalingen, indien u niet tijdig betaald wordt uw vordering uit handen gegeven aan incassobureau.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België..

12. Ruilen en retourneren.

Gezien het gaat over gepersonaliseerde artikelen kan er niet geruild en terug gezonden worden.